ข่าวประชาสัมพันธ์
ครม.เห็นชอบปรับลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 2 เดือน เริ่มเดือน ก.พ.64
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่อง ให้แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 มีผลทำให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบลดลงจากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง ส่วนฝ่ายนายจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน
        สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบลดลงเหลือเดือนละ 38 บาทจาก 278 บาท ในส่วนรัฐบาลส่งเงินสมทบอัตราเดิม ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน
         มีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ –มีนาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
สอบถาม