ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 16/2564 เรื่อง ยกระดับมาตรการเดินทางระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 16/2564 เรื่อง ยกระดับมาตรการเดินทางระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ให้ปฏิบัติดังนี้
1. กรณีผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน ทั้งบุคลากรภาครัฐ ผู้ประกอบการ/นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชทั่วไป ระหว่างพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อถึงพื้นที่ในครั้งแรกและสังเกตอาการตนแอง พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
2. ลงทะเบียนในแบบคัดกรอง แนบท้ายประกาศฉบับนี้
3. ลงทะเบียนติดตั้งใช้ระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ"
4. สำหรับผู้ที่เดินทางให้เฝ้าสังเกตอาการ หากมีไข้หรืออาการผิดปกติเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สอบถาม