ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 18/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง ให้เปิดสถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1. ให้สถานที่ที่มีประกาศให้ปิดตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้ สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ เฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
1.1 สถาบันอุดมศึกษา (ภาครัฐและเอกชน) ทั้งในระบบและนอกระบบ
1.2 โรงเรียน (ภาครัฐ - เอกชน - นานาชาติ)
1.3 สถานที่กวดวิชา
1.4 สถานรับเลี้ยงเด็ก / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
 
2. การเปิดการเรียนการสอนตามข้อ 1 ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษา ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 หน่วยงานทางการศึกษาที่กำกับดูแลสถานศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
2.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
2.3 ที่ทำการปกครองอำเภอ
2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
 
3. จังหวัดนครปฐมจะประกาศรายชื่อสถานที่ตามข้อ 1 ที่ผ่านการประเมินและสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ในวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค แนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง