ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 19/2564 เรื่อง ให้เปิดสถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019