ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พุทธศักราช 2564 ความว่า
งานราชการนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปรกติ ตามสถานการณ์และกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการทุกคนจึงต้องทำความเข้าใจงานในหนัาที่ของตนให้กระจ่างชัด และรู้เท่าทันความเปลี่ยนเปลงที่เกิดขึ้น แล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสม โดยยึดมั่นแน่วแน่อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ คือ ประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2564