ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉ.๖๓/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19) สำหรับสถานศึกษาทุกประเภท