ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉ.๖๖/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการผ่อนคลายสถานที่เพื่อป้องกันดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)