ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉ.๖๘/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการผ่อนคลายสถานที่เพื่อป้องกันดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม