ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพ้นจากตำแหน่ง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ 162 / 2565
เรื่อง ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพ้นจากตำแหน่ง
โดยให้ นางสาวจิราวดี  ละม่อม พ้นจากตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่  1  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป