ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ 163 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
โดยแต่งตั้งให้ นางธัชญา ไหลสุวรรณา ดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่  1  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
สอบถาม