การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หมู่ที่ 3,5 ตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม