การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลาดหญ้าไทร - บ้านสองห้อง ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม