การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกคลองจินดา ตำบลตลาดจินดา เชื่อมต่อตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม