การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม