การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาขุดลอกคลองรางทอง คลองบางหลวง หมู่ที่ 5,7,8 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน ตำบลสระพัง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม