การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่านโพธิ์ศรี-บ้านทุ่งขี้อาย ตั้งแต่สะพานข้ามคลองเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลดอนข่อย เชื่อมต่อ ตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม