การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4,7 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
สอบถาม