การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม