การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0050 บ้านแหลมชะอุย หมู่ที่ 11 บ้านคลองพระมอพิชัย หมู่ที่ 8 ตำบลลำพญา ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม