การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม