การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0020 บ้านทัพหลวง-บ้านหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม