การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งเจริญทอง 3 หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลสระสี่มุม และหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม