การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งลูกแก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม