การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนนแอลฟัลท์ติก สายเลียบคลอง ชลประทาน สาย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม