การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 5,6 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม