การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 4 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม