การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบ้านไรเจ๊ก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม