อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 9 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อเทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม