การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างปรับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวงพาด-ดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม