อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมูที่ 1 ตำบลห้วยพลู เชื่อมต่อ ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม