การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวังไทร-โคกสวนหลวง หมู่ที่ 3,4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม