การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,12 ตำบลลำพยา เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม