การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2,3,6,7,15 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม