อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ 1 ตำบลสัมปทวน อำเภอเมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม