การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ 1 ตำบลสัมปทวน อำเภอเมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม