อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เทศบาลเมืองสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม