การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เทศบาลเมืองสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม