การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลวัดละมุด เชื่อมต่อ ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม