การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0007 บ้านคลองญี่ปุ่นใต้-บ้านบางไทร ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม