การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ 3 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม