การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกาเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม