อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกาเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม