อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองวัว-วัดสิงห์ หมู่ที่ 1,4 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม