การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองวัดหลวง หมู่1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม