การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองบางกระทึก บ้านคลองเจริญพร หมู่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สอบถาม