อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองบางกระทึก บ้านคลองเจริญพร หมู่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม