การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ 4 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม