การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรึตเสริมเหล็กสายบ้านวังไทร – โคกสวนหลวง หมู่ที่ 3,4 ตำบลถนนขาด เชื่อมต่อ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม