การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวา 9 ซ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองดินแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม