การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12,20,17,2,19 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม