การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสัมปทวน – วัดสำโรง ตำบลวัดสำโรง เชื่อมต่อ ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม