การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 22 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม