การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ตำบลสระกะเทียม เชื่อมต่อ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม