การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ